Regulamin usług psychologicznych

Z dnia 01.09. 2023

Słownik pojęć:

Formularz Rejestracyjny – formularz służący do założenia konta na serwisie Fundacja Pandora

Fundacja/Usługodawca – Fundacja Pandora, ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice, KRS : 0000805183, NIP: 7312066426

Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług psychologicznych w ramach serwisu Fundacja Pandora

Konto – indywidualne konto Klienta w serwisie Fundacja Pandora umożliwiające korzystanie z usługi psychoterapii online świadczonej w ramach serwisu

Psycholog, terapeuta – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów ( Dz.U. z 2001 r. , nr 73, poz. 852 ze zm. )

Psychoterapeuta – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychoterapeuty, w szczególności taka, która uzyskała odpowiedni certyfikat wydany przez uznane stowarzyszenie terapeutyczne lub jest w trakcie zdobywania takiego certyfikatu

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta przez Klienta w serwisie Fundacja Pandora

Serwis Fundacja Pandora – strona internetowa pod domeną https://sesja.fundacjapandora.pl, za pomocą której świadczone są usługi rezerwacji i opłacania wizyt  z psychologami  współpracującymi z Fundacją Pandora

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2001 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2001 r. , nr 73, poz. 852 ze zm.)

Usługi psychologiczne  –  usługi świadczone przez psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa, polegające w szczególności na:

 • konsultacji psychologicznej – od jednego do kilku spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania
 • poradnictwu psychologicznym – udzielanie wskazówek dotyczących sposobów rozwiązania danego problemu lub udzielania interwencji w zakresie radzenia sobie z aktualnymi trudnościami;
 • coachingu z elementami psychologii – forma pomocy, która w aktywny sposób korzysta z naukowej wiedzy psychologicznej, szczególnie zagadnień dotyczących motywacji, technik uczenia się i skuteczniejszego rozwiązywania problemów, aby pomagać ludziom w rozwijaniu umiejętności i wprowadzaniu zmian. Dotyczy sfer naszego życia potocznie kojarzonych z psychologią: emocji i nastroju, budowania relacji z innymi, samowiedzy i samooceny. Jest procesem pomagania człowiekowi w każdym obszarze jego życia, zawodowym i osobistym;
 • poradnictwu seksuologicznym – forma pomocy adresowana do osób, których trudności dotyczą szeroko pojętej sfery seksualności. Celem jest rozwijanie i polepszanie relacji oraz funkcjonowania seksualnego;
 • opiniowaniu i diagnozie psychologicznej – służy określeniu cech i możliwości psychologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych (np. testów inteligencji, osobowości itp.), jest ona również niezbędna w opisie rodzaju i nasilania zaburzeń, w prognostyce możliwych zmian, w planowaniu oddziaływań w ramach kompleksowego leczenia i rehabilitacji oraz w określaniu predyspozycji zawodowych, przy wytyczaniu ścieżek kariery;
 • terapii / rehabilitacji psychologicznej – seria sesji przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie problemy poznawcze i emocjonalne. Jest to praca indywidualna lub grupowa z psychologiem, mająca pomóc w rozpoznaniu i szukaniu możliwych rozwiązań tych problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej osobowości lub rehabilitacji niepełnosprawnych funkcji, w celu poprawy samopoczucia i jakości własnego życia;
 • wsparciu psychologicznym – oddziaływanie mające na celu udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej;
 • psychoedukacji- polega na wspieraniu klienta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat zaburzeń i sposobów ich leczenia;
 • treningach i warsztatach psychologicznych, – mają na celu rozwijanie osobowości oraz zdobycie nowych umiejętności psychospołecznych;

lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty

Usługi psychologiczne świadczone przez Fundację Pandora są odpłatne, są świadczone drogą elektroniczną oraz w trybie stacjonarnym.

Postanowienia ogólne dotyczące korzystania z usług psychologicznych

1. Warunkiem korzystania z usług psychologicznych jest akceptacja niniejszego regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Fundację jego danych osobowych szczególnej kategorii tzw. danych wrażliwych;

2. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które nie ukończyły 18 roku życia;

3. Zastrzega się jednak, że z usług psychologicznych takich, jak terapia, psychoterapia i diagnoza, prowadzonych w trybie zdalnym( online) mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież od 13 do 18 roku życia;

4. W przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych tych osób. W przypadku dziecka, które ukończyło 16 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia, wymagana jest zgoda pisemna zgoda jego rodziców/opiekunów prawnych oraz pisemna zgoda tego dziecka;

5. Formularz zgody należy wydrukować, wypełnić i przed terminem wizyty wysłać mailem (skan/zdjęcie) na adres mailowy wybranego Psychologa (podany jest przy kalendarzu rezerwowania wizyty). Zgoda powinna być dostarczona najpóźniej na dzień przed terminem wizyty. W przypadku wizyty w gabinecie wypełniony formularz zgody można dostarczyć psychologowi do gabinetu w dniu wizyty dziecka. Formularz zgody do pobrania znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu). W przypadku braku takiej zgody usługa psychologiczna nie będzie przeprowadzona, a opłata za wizytę nie podlega zwrotowi;

6. Decyzja o przygotowaniu opinii dla Sądu w sprawach o opiekę nad dzieckiem należy do psychologa;

7. Psycholog rodzicowi/opiekunowi prawnemu może udostępnić tylko dokumentację jawną. Czyli psycholog może wydać rodzicom/opiekunom prawnym tylko ogólne opinie, informacje dot. konsultacji/terapii/psychoterapii itp. dziecka. Materiały „wytworzone” przez dziecko, jak również testy psychologiczne nie podlegają udostępnieniu. Stanowią one tzw. dokumentację niejawną (poufną). Testy diagnostyczne są objęte ochroną poufności narzędzi diagnostycznych stosowanych przez specjalistów;

8. W celu korzystania z usług psychologicznych należy zarejestrować swoje konto i zalogować się na stronie Fundacji : https://sesja.fundacjapandora.pl Po zarejestrowaniu konta Klient uzyskuje dostęp do panelu klienta, za pośrednictwem którego może zamawiać usługi psychologiczne i dokonywać płatności za pośrednictwem operatora, z usług którego korzysta Fundacja. Dane podane w czasie rejestracji i rezerwacji wizyty są przechowywane w bazach danych Fundacji przez czas nieokreślony lub do czasu złożenia żądania ich usunięcia;

9. Klient może również dokonać płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji: 16160014621888891570000001
IBAN: PL 16160014621888891570000001
dodając w tytule rodzaj usługi psychologicznej, za którą dokonywana jest opłata,
nazwisko psychologa oraz datę/daty opłacanej wizyty/wizyt;

10. W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, stany kryzysowe) NIE PROWADZIMY KONSULTACJI I TERAPII oraz zalecamy jak najszybszy kontakt osobisty z najbliższą placówką medyczną;

11. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa;

12. Jeżeli za porozumieniem stron wizyta zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo;

13. W pokoju, w którym odbywa się wizyta, zarówno w pokoju Psychologa, jak i w pokoju klienta nie może być osób trzecich. Udział osób trzecich dopuszczalny jest w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez Klienta i Psychologa;

14. Psycholog zastrzega sobie możliwość superwizowania sesji terapeutycznej ujawniając ich treść swojemu superwizorowi w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta;

15. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w określonym dniu i godzinie, chyba że Psycholog ustali z Klientem inaczej;

16. Spotkanie z psychologiem trwa 50 minut, zaczyna się i kończy punktualnie. W razie spóźnienia, nie przedłuża się czasu spotkania;

17. W razie spóźnienia się Klienta na umówioną wizytę powyżej 15 minut wizyta przepada a jej opłata nie podlega zwrotowi;

18. Fundacja zastrzega, że nie ma możliwości rezerwacji wizyty bez jej jednoczesnego opłacenia. Płatność jest warunkiem koniecznym skutecznego zarezerwowania wizyty. Wizytę należy wykupić na co najmniej 48 godzin przed wybranym terminem;

19. Zastrzega się, że osoby z infekcją nie są przyjmowane w gabinecie, a wcześniej pobrana opłata nie podlega zwrotowi. Osoby z infekcją mogą zamienić wizytę w gabinecie na wizytę online zgodnie z pkt. 20 regulaminu lub przełożyć na inny termin zgodnie z pkt. 21 regulaminu;

20. Wizytę w gabinecie można zamienić na wizytę online zgłaszając to niezwłocznie psychologowi, telefonicznie lub mailowo, jednak nie później niż na godzinę przed umówionym spotkaniem. Należy wówczas dostarczyć potwierdzenia płatności na adres: justyna@fundacjapandora.pl z informacją o takiej zamianie, ze wskazaniem daty wizyty i nazwiskiem psychologa;

21. Dotyczy tylko osób z infekcją – w przypadku infekcji, w tym infekcji dziecka do lat 13, wizytę w gabinecie można przełożyć na inny termin, kontaktując się niezwłocznie telefonicznie lub mailowo z psychologiem albo z sekretariatem w godzinach jego pracy ( patrz pkt 22 regulaminu)pod nr (+48)726348115 lub e-mailowo na adres: sekretariat@fundacjapandora.pl. W razie niemożliwości takiego przełożenia, opłata za wizytę jest zwracana pod warunkiem dostarczenia psychologowi na jego adres mailowy lub na adres mailowy sekretariatu wskazany wyżej, potwierdzenia przez lekarza infekcji wraz z dowodem płatności i wskazaniem daty danej wizyty oraz nazwiska psychologa.

22. W pozostałych przypadkach (innych niż określonych w pkt 21 regulaminu) umówioną wizytę można przełożyć na inny termin nie później, niż w dniu poprzedzającym planowane spotkanie, kontaktując się z sekretariatem telefonicznie pod nr (+48)726348115 lub e-mailowo na adres: sekretariat@fundacjapandora.pl w godzinach: poniedziałek-czwartek 10.00-17.00, piątek 10.00-15.00. Opłata za wizytę przełożoną jest zaliczana na poczet kolejnej. Wizyty przełożone później niż to określono w pkt 22 regulaminu podlegają pełnej opłacie. W sytuacji kiedy nie ma możliwości przełożenia wizyty na inny termin Klientowi przysługuje zwrot opłaty za tę wizytę;

23. Każdy zwrot opłaty za wizytę/wizyty jest dokonywany po uprzednim poinformowaniu sekretariatu telefonicznie lub mailowo i dostarczeniu przez Klienta potwierdzenia płatności na adres: sekretariat@fundacjapandora.pl z informacją o dacie wizyty, za którą ma być dokonany zwrot oraz z podaniem nazwiska psychologa;

24. Wizyty umówione za zgodą psychologa poza godzinami jego pracy podlegają podwójnej opłacie;

25. W razie nieobecności klienta na umówionej wizycie opłata nie podlega zwrotowi;

26. Rezygnacja z wizyty/wizyt bez przekładania jej terminu- Klient może odstąpić od umowy informując o tym sekretariat najpóźniej na dwa dni przed terminem kolejnej wizyty wysyłając wiadomość o odstąpieniu wraz z potwierdzeniem płatności, datą wizyty/wizyt, które zostały opłacone, a z których Klient rezygnuje i nazwiskiem psychologa na adres e-mail : sekretariat@fundacjapandora.pl.
Może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się w załączniku nr 1 do regulaminu. Opłata za wizyty opłacone zostanie wówczas zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Fundację informacji o odstąpieniu od umowy i potwierdzenia płatności. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż określony w wyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty;

27. Psycholog może w każdej chwili odwołać wizytę. W przypadku odwołania wizyty przez Psychologa wyznacza on Klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla Klienta czasie. Wówczas opłata za wizytę zostaje zaliczona na poczet kolejnej lub zostanie zwrócona jeśli nie akceptuje on żadnego wyznaczonego mu terminu;

28. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia Klienta Psycholog może odstąpić od zasady zachowania poufności w celu ochrony życia i zdrowia Klienta i zawiadomić odpowiednie służby np. dzwoniąc na nr 112 .Ponadto, w zależności od oceny stanu psychicznego Klienta, Psycholog może podjąć decyzję o konieczności konsultacji psychiatrycznej;

29. Psycholog ma prawo w każdej chwili odmówić Klientowi świadczenia swoich usług, jeśli uzna, że nie czuje się kompetentny do ich kontynuowania. W takiej sytuacji na psychologu spoczywa powinność wskazania Klientowi specjalisty właściwego do udzielania mu dalszej pomocy. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot opłaty za wizyty przyszłe i jednocześnie opłacone u tego psychologa, pod warunkiem dostarczenia przez Klienta dowodu płatności za te wizyty na adres mailowy: sekretariat@fundacjapandora.pl z informacją o rezygnacji z dalszych usług danego psychologa i wskazaniem daty tych wizyt/wizyty, za które ma być zwrócona opłata. Opłata za wizyty już odbyte u tego psychologa nie podlega zwrotowi;

30. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług psychologicznych osobom, które:

 • łamią postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub działają w sposób szkodliwy dla Psychologa lub dla Fundacji;
 • atakują słownie lub fizycznie Psychologa;
 • nie stawiają się w umówionych terminach bez poinformowania Psychologa lub nagminnie odwołują umówione spotkania;
 • nie uiszczają terminowo opłat za wizyty;
 • są czynnie uzależnione od substancji psychoaktywnych, w szczególności jeżeli stawiają się na wizyty w stanie nietrzeźwym;
 • zmagają się z problemami, które wymagają pomocy innej lub w innej formie niż oferowana przez Fundację;

Odmowa współpracy oznacza zablokowanie konta użytkownika. Płatność dokonana przez klienta za wizyty już odbyte nie będzie w takim przypadku zwracana. Za wizyty nieodbyte jeszcze, ale zapłacone, Klient otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od dnia zablokowania jego konta;

28. Fundacja zachowuje prawo zmiany cennika świadczonych usług psychologicznych Zmiany cennika nie dotyczą wizyt już opłaconych przed jego zmianą;

29. Fundacja ma prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umowy zawartej przed opublikowaniem tych zmian na stronie Fundacji;

30. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wizyty i nie gwarantuje skuteczności jej wyników. Klient ma świadomość, że skuteczność wizyt zależy zarówno od psychologa, jak i od wkładu pracy samego Klienta;

31. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet Klient jest świadomy ryzyka, jakie związane jest z korzystaniem z usług psychologicznych online;

32. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikających z:

 •  problemów technicznych niezależnych od Fundacji, leżących po stronie dostawców internetowych;
 • błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Fundacji;

33. Fundacja ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych;

34. W przypadku problemów z połączeniem internetowym, na początku wizyty Psycholog ustala z Klientem co robić jeśli takie trudności się pojawią. W przypadku zerwania połączenia Psycholog może oddzwonić do Klienta lub skontaktować się drogą mailową w późniejszym terminie;

35. Z uwagi na zagrożenie każdego użytkownika sieci Internet możliwością zainfekowania systemu teleinformatycznego szkodliwym oprogramowaniem zalecane jest, aby Klient korzystał ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz stale aktualizowanej przeglądarki internetowej;

36. Fundacja zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem za pośrednictwem telefonu lub innych kanałów kontaktowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji lub uaktualnienia jego profilu;

37. Klient może kontaktować się z Fundacją we wszystkich sprawach za pośrednictwem adresu elektronicznego: sekretariat@fundacjapandoa.pl;

38. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej i przesyłać na adres mailowy Fundacji: sekretariat@fundacjapandora.pl w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona. Reklamacja powinna zawierać :

 •  imię i nazwisko klienta, jego adres zamieszkania , numer telefonu oraz adres e-mail podane w czasie rejestracji konta;
 • imię i nazwisko terapeuty oraz datę i godzinę usługi której reklamacja dotyczy
 • przedstawienie problemu będącego przyczyną reklamacji;

39. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Fundację;

40. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej;

41. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy, Klient i Fundacja podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania. W przypadku , gdy polubowne załatwienie sporu okaże się niemożliwe, wówczas Klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej przed sądem właściwym dla miejsca siedziby Fundacji;

42. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres e-mail Fundacji : sekretariat@fundacjapandora.pl lub telefonicznie : (+ 48) 726 348 115;

43. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta pomiędzy Fundacją Pandora a Klientem. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi psychologicznej przez Fundację Pandora dochodzi przez zamówienie usługi i dokonanie płatności.

ZAŁĄCZNIK 1: WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK 2: ZGODA OPIEKUNA