Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin serwisu internetowego https://fundacjapandora.pl

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).

§1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Fundacji Pandora (zwanej dalej: „Stroną internetową”), dostępnej pod adresem: https://fundacjapandora.pl;
2. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Pandora z siedzibą w Pabianicach ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805183, (zwana dalej jako: „Fundacja”);
3. Użytkownikiem Strony internetowej jest każda osoba, która z niej korzysta;
4. Strona internetowa działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fundacjapandora.pl/legal/privacy ;
5. Fundacja może również przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony internetowej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są Polityce Prywatności dostępnej pod wskazanym w § 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu adresem;
6. Operatorem płatności za korzystanie z usług online jest spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS : 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068;
7. Operatorem płatności darowizn jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS : 0000274399, NIP : 7792308495, REGON : 300523444.

§ 2. Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe;
2. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, artykułów edukacyjnych, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Stronie internetowej należą bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji i z zachowaniem informacji na temat praw autorskich lub danych dotyczących autora treści, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem;
3. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego;
4. Użytkownik zobowiązany jest do:
● powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
● zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.);
● zaniechania działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Fundacji;
● nie zamieszczania utworów i treści, w tym wizerunków, objętych prawami osób trzecich – bez zezwolenia lub upoważnienia tych osób;
● nie zamieszczania treści prawem zakazanych, jak też naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności wszelkich treści o charakterze pornograficznym, nie zamieszczania treści, które mogą naruszać dobra osobiste lub interesy majątkowe osób trzecich;
● nie udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności blokowania Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Każdy użytkownik Strony internetowej może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjapandora.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu.
7. Fundacja zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.
8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Fundacja ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 2 Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Fundacji Pandora:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

§ 3 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
3. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową .
4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
§2 Rodzaje i zakres usług
1. Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi psychologiczne, przede wszystkim takie, jak: psychoterapia, porady, doradztwo i konsultacje psychologiczne, usługi psychologiczne w zakresie psychoedukacji, w tym szkolenia dla rodziców i pacjentów, usługi terapeutyczne w zakresie terapii behawioralnej, socjoterapii i terapii integracji sensorycznej, prowadzenie warsztatów psychoedukacji i prowadzenie grup wsparcia oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji.
2. Regulaminie darowizn znajduje się na stronie: https://platnosci.ngo.pl/Podmiot/GetCampaignRegulation/2642 .
3. Usługodawca może rozszerzać zakres świadczonych usług psychologicznych, kierując się potrzebami Użytkowników oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi Fundacji.

§3 Szczegółowe zasady świadczenia usług psychologicznych drogą elektroniczną

1. Szczegółowe zasady świadczenia i warunki korzystania z usług psychologicznych są określone w regulaminie świadczenia konkretnej usługi psychologicznej i każdorazowo są udostępniane na stronie internetowej Fundacji wraz z rozpoczęciem jej świadczenia.
2. Fundacja świadczy dwa rodzaje usług psychologicznych:
● usługi bezpłatne;
● usługi płatne.
3. Cena każdej z usług płatnych świadczonych za pośrednictwem Serwisu może być zróżnicowana w zależności od charakteru danej usługi.
4. W ramach usług o charakterze odpłatnym Użytkownik może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na stronie serwisu na karcie profilu każdego Specjalisty lub w ogłoszeniu o świadczeniu danej usługi udostępnionym na stronie internetowej Fundacji lub w inny sposób.
5. Płatności za zamówioną usługę płatną można dokonać przelewem bankowym na konto Fundacji lub za pośrednictwem systemu Przelewy24 na stronie internetowej Fundacji.

§ 4. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone w Serwisie.
2. Umowa o świadczenie usług wskazanych w § 2 pkt. 1 – 3 Regulaminu zawierana jest pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem każdorazowo z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez niego Strony Internetowej Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.
3. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez Fundację umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Fundacja ma obowiązek udostępnić Regulamin tak, aby każdy Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Użytkownika wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.
4. Korzystając z usług świadczonych przez Fundację Pandora za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Pandora za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Fundacja zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Fundacji.
1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przedstawione zostały w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie : https://fundacjapandora.pl/legal/privacy.

§5 Odpowiedzialność

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a. awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b. innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
2. Fundacja ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
3. Użytkownik i Fundacja nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Fundacja może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Użytkownika. Ponadto Fundacji będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§6 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów, w zakresie usług psychologicznych świadczonych drogą elektroniczną są szczegółowo uregulowane w Regulaminach świadczenia danych usług psychologicznych, które są dostępne na stronie internetowej Fundacji przy zamawianiu danej usługi.
2. Wszelkie pozostałe spory pomiędzy Fundacją a użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu jego opublikowania.
2. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej Fundacji.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą tradycyjną, e-mailową na adres: kontakt@fundacjapandora.pl, pocztą tradycyjną na adres: Ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice).
4. Fundacja ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej niniejszym regulaminem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
a. ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).
b. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
c . ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.