Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pandora z siedzibą w Pabianicach przy ul. Granicznej 6/8, nr KRS: 0000805183, nr NIP: 7312066426, zwana dalej Administratorem.

Jeżeli jesteś Klientem – osobą korzystającą z usług psychologa/psychoterapeuty/ to :

1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
● zawarcia umowy mając na uwadze niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO;
● świadczenia usług terapeutycznych, przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą, stworzenia opinii psychologicznej, wydania zaświadczenia, Pani/Pana dane wrażliwe (szczególnej kategorii) na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody zgodnie z art.9 ust.2 lit.a RODO;
● realizacji procesu superwizji z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem bądź innymi psychoterapeutami (interwizja), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO. Superwizja to pomoc dla psychoterapeuty świadczona przez innego doświadczonego specjalistę, dzięki której psychoterapeuta zwiększa szanse powodzenia terapii. Superwizora obowiązuje tajemnica zawodowa, a terapeuta ujawnia superwizorowi treść sesji w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta;
● ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO;
● realizacji obowiązków z zakresu księgowości mając na uwadze konieczność wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO;
● zapewnienia wzajemnej komunikacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO;

2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
● podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora – biuro rachunkowe z zakresu księgowości;
● podmiotom obsługującym nasz system informatyczny – firma hostingowa;
● psychologom, psychoterapeutom świadczącym Pani/Panu usługi psychologiczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora;
● superwizorowi w procesie superwizji na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy psychoterapeutą a superwizorem;
● bankowi w przypadku przelewów bankowych;
● firmom świadczącym usługi płatnicze na rzecz Administratora;
● organom świadczącym usługi pocztowe;
● organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
● innym organizacjom, podmiotom w ramach realizacji wspólnych projektów z Administratorem;

3. Administrator oświadcza, że nie będą przetwarzane Pani/Pana dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informujemy, że nie będzie w żaden sposób utrwalany Pani/Pana wizerunek ani głos.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

5. Okres przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i wynosi on:
● jako dokumentacja księgowo-podatkowa – 5 lat licząc od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego one dotyczą;
● w przypadku danych pozyskanych celem zawarcia umowy – czas obowiązywania umowy, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz kontaktowała się Pani/Pan ze swoim terapeutą/psychologiem;
● w przypadku danych wrażliwych, na przetwarzanie których wyraziła Pani/Pan zgodę – do czasu jej wycofania przez Panią/Pana, a w przypadku braku wycofania zgody – 5 lat od dnia zakończenia korzystania z usług terapeuty/psychologa;
● jako dokumentacja związana z realizacją projektu, na który Administrator uzyskał dofinansowanie – ten okres wynika bezpośrednio lub pośrednio z umowy między Administratorem, a grantodawcą;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
● dostępu do swoich danych osobowych, nie dotyczy to jednak notatek własnych psychoterapeuty (są one własnością psychoterapeuty i są chronione tajemnicą zawodową i służą wyłącznie psychoterapeucie do rzetelnej realizacji usługi);
● żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe;
● uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
● usunięcia swoich danych osobowych;
● wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art.21 RODO;
● w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem;
Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem:
● pod adresem korespondencyjnym: Fundacja Pandora, ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice
● pod adresem elektronicznym: kontakt@fundacjapandora.pl
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania umowa z Panią/Panem nie będzie zawarta.

Jeżeli jesteś DARCZYŃCĄ, to:

1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
● zawarcia umowy mając na uwadze niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO;
● skutecznego przekazania darowizny na rzecz Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO;
● przesłania Darczyńcy podziękowań za przekazaną darowiznę, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO;
● obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych na rzecz Administratora, co jest koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO;
● ewentualnego dochodzenia roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO;

2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
● podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia tj. biuro rachunkowe w zakresie księgowości;
● jeśli darowizna jest realizowana za pośrednictwem systemu PayU dostępnego na stronie Administratora : podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi płatnicze poprzez które dokonano przekazania darowizny;
● podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska, kurierzy;
● organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE, ani też nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
● jako dokumentacja księgowo-podatkowa przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym przekazano darowiznę;
● do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy darowizny tj. 3 lata licząc od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym stały się one wymagalne;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
● dostępu swoich danych osobowych;
● żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe;
● uzupełnienia niekompletnych danych osobowy;
● usunięcia swoich danych osobowych;
● wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją zgodnie z art.21 ROD;
● w zakresie , w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem.
● pod adresem korespondencyjnym: Graniczna 6/8 , 95-200 Pabianice;
● pod adresem elektronicznym: kontakt@fundacjapandora.pl.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy darowizny.

Jeżeli jesteś uczestnikiem odpłatnych/nieodpłatnych zajęć organizowanych przez Fundację Pandora np. grupy wsparcia, bajkoterapia , zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia, webinary, treningi, warsztaty psychologiczne itp. to:

1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e- mail) mogą być przetwarzane w następujących celach:
● zawarcia umowy mając na uwadze niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO;
● zapewnienia wzajemnej komunikacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO;
● obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych na rzecz Administratora, co jest koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO;
● ewentualnego dochodzenia roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.

2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
● podmiotom obsługującym nasz system informatyczny – firma hostingowa;
● podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia tj. biuro rachunkowe w zakresie księgowości;
● firmom świadczącym usługi płatnicze na rzecz Administratora;
● organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
● innym organizacjom, podmiotom w ramach realizacji wspólnych projektów z Administratorem.

3. Administrator oświadcza, że nie będą przetwarzane Pani/Pana dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informujemy, że nie będzie w żaden sposób utrwalany Pani/Pana wizerunek ani głos.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

5. Okres przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
● będą przetwarzane tylko przez okres uczestniczenia Pani/pana w/w zajęciach;
● jako dokumentacja związana z realizacją projektu, na który Administrator uzyskał dofinansowanie – ten okres wynika bezpośrednio lub pośrednio z umowy między Administratorem, a grantodawcą.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
● dostępu do swoich danych osobowych;
● żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe;
● uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
● usunięcia swoich danych osobowych;
● wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art.21 RODO.

7. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem:
● pod adresem korespondencyjnym : Fundacja Pandora, ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice;
● pod adresem elektronicznym : kontakt@fundacjapandora.pl.

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania umowa z Panią/Panem nie będzie zawarta.

PLIKI COOKIES

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
● utrzymanie sesji użytkownika;
● zapisanie stanu sesji użytkownika;
● umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
● monitoring dostępności usług.
Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:
● przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
● zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
● przywrócenie sesji użytkownika;
● sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo.

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
● utrzymanie sesji użytkownika;
● zapisanie stanu sesji użytkownika;
● umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
● monitoring dostępności usług.
Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:
● przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
● zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
● przywrócenie sesji użytkownika;
● sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo.

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
● utrzymanie sesji użytkownika;
● zapisanie stanu sesji użytkownika;
● umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
● monitoring dostępności usług.

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:
● przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
● zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
● przywrócenie sesji użytkownika;
● sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;
● dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
● wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:
● monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
● zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i produktów do potrzeb odwiedzających osób;
● wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
● integracji z portalami społecznościowymi;
● realizacji płatności internetowych.

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to:
● Google Analytics (więcej informacji na stronie: google.com/analytics);
● Facebook i Pixel Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com);
● Instagram (więcej informacji na stronie: instagram.pl);
● PayU (więcej informacji na stronie: payu.pl);
● Przelewy24 (więcej informacji na stronie: przelewy24.pl).
Pliki Cookies stosowane w serwisach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.
Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Jak w poszczególnych przeglądarkach zmienić ustawienia dotyczące plików cookies możesz dowiedzieć się na tej stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.