Polityka Prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pandora z siedzibą w Pabianicach przy ul. Granicznej 6/8, nr KRS : 0000805183, nr NIP : 7312066426, zwana dalej Administratorem

Jeżeli jesteś Klientem - osobą korzystającą z usług psychologa/psychoterapeuty/ to :

 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach
 • zawarcia umowy mając na uwadze niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
 • świadczenia usług terapeutycznych, przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą, stworzenia opinii psychologicznej, wydania zaświadczenia, Pani/Pana dane wrażliwe ( szczególnej kategorii ) na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody zgodnie z art.9 ust.2 lit.a RODO
 • realizacji procesu superwizji z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem bądź innymi psychoterapeutami ( interwizja ), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO. Superwizja to pomoc dla psychoterapeuty świadczona przez innego doświadczonego specjalistę, dzięki której psychoterapeuta zwiększa szanse powodzenia terapii. Superwizora obowiązuje tajemnica zawodowa, a terapeuta ujawnia superwizorowi treść sesji w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • realizacji obowiązków z zakresu księgowości mając na uwadze konieczność wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
 • zapewnienia wzajemnej komunikacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane :
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora – biuro rachunkowe z zakresu księgowości
 • podmiotom obsługującym nasz system informatyczny – firma hostingowa
 • psychologom, psychoterapeutom świadczącym Pani/Panu usługi psychologiczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora
 • superwizorowi w procesie superwizji na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy psychoterapeutą a superwizorem
 • bankowi w przypadku przelewów bankowych
 • firmom świadczącym usługi płatnicze na rzecz Administratora
 • organom świadczącym usługi pocztowe
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 • innym organizacjom, podmiotom w ramach realizacji wspólnych projektów z Administratorem
 1. Administrator oświadcza, że nie będą przetwarzane Pani/Pana dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informujemy, że nie będzie w żaden sposób utrwalany Pani/Pana wizerunek ani głos
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu
 3. Okres przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i wynosi on :
 • jako dokumentacja księgowo-podatkowa – 5 lat licząc od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego one dotyczą
 • w przypadku danych pozyskanych celem zawarcia umowy – czas obowiązywania umowy, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz kontaktowała się Pani/Pan ze swoim terapeutą/psychologiem
 • w przypadku danych wrażliwych, na przetwarzanie których wyraziła Pani/Pan zgodę – do czasu jej wycofania przez Panią/Pana, a w przypadku braku wycofania zgody – 5 lat od dnia zakończenia korzystania z usług terapeuty/psychologa
 • jako dokumentacja związana z realizacją projektu, na który Administrator uzyskał dofinansowanie – ten okres wynika bezpośrednio lub pośrednio z umowy między Administratorem a grantodawcą
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
 • dostępu do swoich danych osobowych, nie dotyczy to jednak notatek własnych psychoterapeuty ( są one własnością psychoterapeuty i są chronione tajemnicą zawodową i służą wyłącznie psychoterapeucie do rzetelnej realizacji usługi )
 • żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art.21 RODO
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem :

 • pod adresem korespondencyjnym : Fundacja Pandora, ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice
 • pod adresem elektronicznym : kontakt@fundacjapandora.pl

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 1. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania umowa z Panią/Panem nie będzie zawarta

Jeżeli jesteś DARCZYŃCĄ, to :

 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 • zawarcia umowy mając na uwadze niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO
 • skutecznego przekazania darowizny na rzecz Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO
 • przesłania Darczyńcy podziękowań za przekazaną darowiznę, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO
 • obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych na rzecz Administratora, co jest koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO
 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane :
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia tj. biuro rachunkowe w zakresie księgowości
 • jeśli darowizna jest realizowana za pośrednictwem systemu PayU dostępnego na stronie Administratora : podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi płatnicze poprzez które dokonano przekazania darowizny
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska, kurierzy
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE, ani też nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres :
 • jako dokumentacja księgowo-podatkowa przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym przekazano darowiznę
 • do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy darowizny tj. 3 lata licząc od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym stały się one wymagalne
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
 • dostępu swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowy
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją zgodnie z art.21 ROD
 • w zakresie , w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem , którego dokonano przed jej wycofaniem

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy darowizny

Jeżeli jesteś uczestnikiem odpłatnych/nieodpłatnych zajęć organizowanych przez Fundację Pandora np. grupy wsparcia, bajkoterapii , zajęć psychoedukacyjnych, treningów, warsztatów psychologicznych itp. to :

 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e- mail ) mogą być przetwarzane w następujących celach :
 • zawarcia umowy mając na uwadze niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
 • zapewnienia wzajemnej komunikacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych na rzecz Administratora, co jest koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO
 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane :
 • podmiotom obsługującym nasz system informatyczny – firma hostingowa
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia tj. biuro rachunkowe w zakresie księgowości
 • firmom świadczącym usługi płatnicze na rzecz Administratora
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 • innym organizacjom, podmiotom w ramach realizacji wspólnych projektów z Administratorem
 1. Administrator oświadcza, że nie będą przetwarzane Pani/Pana dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informujemy, że nie będzie w żaden sposób utrwalany Pani/Pana wizerunek ani głos
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu
 3. Okres przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
 • będą przetwarzane tylko przez okres uczestniczenia Pani/pana w/w zajęciach
 • jako dokumentacja związana z realizacją projektu, na który Administrator uzyskał dofinansowanie – ten okres wynika bezpośrednio lub pośrednio z umowy między Administratorem a grantodawcą
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do :
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art.21 RODO
 1. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem :
 • pod adresem korespondencyjnym : Fundacja Pandora, ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice
 • pod adresem elektronicznym : kontakt@fundacjapandora.pl
 1. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 2. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania umowa z Panią/Panem nie będzie zawarta

PLIKI COOKIES

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:

 • monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i produktów do potrzeb odwiedzających osób;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracji z portalami społecznościowymi;
 • realizacji płatności internetowych.

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to:

Pliki Cookies stosowane w serwisach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Jak w poszczególnych przeglądarkach zmienić ustawienia dotyczące plików cookies możesz dowiedzieć się na tej stronie[ http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/](http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/). Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.

PROCEDURA REALIZACJI WNIOSKU O REALIZACJĘ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO

POBIERZ WNIOSEK PDF

POBIERZ WNIOSEK DOC

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw można pobrać ze strony internetowej https://funacjapnadora.pl > zakładka „ polityka praywatności” > prawidłowo wypełnić zgodnie ze wzorem, podpisać a następnie przesłać go bezpośrednio Administratorowi na adres: kontakt@fundacjapandora.pl , lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora.
 2. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI.
 3. We wniosku należy podać wszystkie wymagane informacje. Instrukcja jego wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 4. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których może skorzystać osoba składająca wniosek, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać osoba składająca wniosek, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.
 5. Administrator ma prawo odmówić przekazania danych lub zmienić formę odbioru w sytuacji, kiedy nie jest w stanie prawidłowo zidentyfikować osoby wnioskującej.
 6. W sytuacji, kiedy żądania osoby zostaną uznane za nadmierne lub nieuzasadnione, Administrator może pobrać opłatę stosowną do kosztów udzielenia odpowiedzi, informując wcześniej osobę wnioskującą o wysokości opłaty.
 7. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.
 8. Odpowiedź będzie udzielana zgodnie z wybraną opcją określoną we wniosku.

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotycząca osób realizujących wniosek o realizację praw

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pandora, ul. Graniczna 6/8, 95-200 Pabianice.. NIP: 7312066426, REGON: 384469707, kontakt: , e- mail: kontakt@fundacjapandora.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się, pisząc na adres e-mail: kontakt@fundacjapandora.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu realizacji złożonego wniosku – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15, art., 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 RODO; b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze- zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów.
 5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
 6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia realizację wniosku.
 9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą oraz uzyskania informacji Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, udziela jej informacji, czy przetwarza jej dane. Gdy ma to miejsce Administrator jest zobowiązany udzielić tej osobie dostępu do tych danych oraz następujących informacji:

  1. cele przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych,
  3. odbiorcy lub kategorie odbiorców danych, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. planowany okres przechowywania danych (lub kryteria ustalania tego okresu),
  5. informacja o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. informacja o źródle danych jeśli nie zostały one zebrane bezpośrednio od podmiotu danych,
  8. informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą (ma zastosowanie w przypadku gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołuje wobec j osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa lub gdy opiera się na szczególnych kategoriach danych osobowych),
  9. w przypadku gdy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, należy podać informacje o stosowanych zabezpieczeniach,

  Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych zarówno wtedy, gdy dane te pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 Rozporządzenia UE), jak i w sytuacji, gdy dane pozyskuje z innych źródeł (art.14 Rozporządzenia UE).

 2. Prawo do sprostowania danych. W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności przetwarzanych danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

 3. Prawo do usunięcia danych. („prawo do bycia zapomnianym") Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą usuwa jej dane, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały one zebrane,
  2. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę, na której przetwarzanie było oparte i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (prawo Unii lub krajowe),

  Jeśli dane osobowe zostały upublicznione, Administrator zobowiązany jest podjąć rozsądne działania (uwzględniające dostępną technologię i koszty realizacji), aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane, o żądaniu podmiotu danych dotyczącym usunięcia tych danych i ich kopii.

  Administrator ma prawo odmówić realizacji tego żądania, jeśli oceni, że przetwarzanie danych jest niezbędne:

  1. do korzystania z praw do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. do wywiązania się z obowiązków prawnych (narzuconych prawem Unii, prawem krajowym lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym,
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących

  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych. W takim przypadku Administrator ogranicza przetwarzanie na okres pozwalający mu sprawdzić ich prawidłowość,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. osoba, której dane dotyczą potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a nie są one już potrzebne Administratorowi,
  4. rozpatrywany jest sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  5. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 5. Prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. odt, xls, doc, pdf, csv dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

  1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy,
  3. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, by jego dane osobowe były przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi. Rozpatrując żądanie przeniesienia danych należy rozważyć, czy ta operacja nie ma negatywnego wpływu na prawa i wolności innych.

 6. Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

  1. do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

  Administrator zaprzestaje przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

  W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie marketingu bezpośredniego, Administrator musi bezwzględnie zaprzestać przetwarzania danych.

 7. Prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie podlegać decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie (w tym profilowanie) i decyzja taka wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na podmiot. Wyjątkiem są sytuacje, w których ta decyzja:

  1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem;
  2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
  3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  W przypadku, gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest niezbędne do zawarcia umowy lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiot danych może żądać interwencji człowieka, a także ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

 8. Prawo do uzyskania kopii danych. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. Prawo do uzyskania kopii, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych

Cenimy Twoją prywatność

Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, przedstawiać spersonalizowane oferty, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję